Υπόμνημα προσφεύγοντος στην ΑΕΠΠ προς αντίκρουση της παρέμβασης

ΑΕΠΠ 852/2019 Επειδή, περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016, συνάγεται σαφώς ότι ο προσφεύγων δύναται να καταθέσει σχετικό Υπόμνημά του επί των απόψεων της αναθέτουσας αρχής

και της τυχόν συμπληρωματικής ατιολογίας που  αυτή  παραθέτει  και  ότι  καίτοι  δεν  υφίσταται  ρητή  αναφορά  στις  ανωτέρω διατάξεις περί σχετικής αυτοτελής δυνατότητας προς αντίκρουση τυχόν ασκηθείσας παρέμβασης,  θα  πρέπει  να  γίνει  δεκτό  και  υπό  το  πρίσμα  της  ανωτέρω παρατεθείσας σχετικής νομολογίας (Σ.τ.Ε. 780/2019, Σ.τ.Ε. ΕΑ 395/2018) ότι προς διασφάλιση κατά  το  στάδιο εξέτασης  της  προδικαστικής  προσφυγής  των προϋποθέσεων ουσιαστικής αντιμωλίας, υφίσταται δυνατότητα κατάθεσης σχετικού υπομνήματος,  το  οποίο  αντικρούει  μεταξύ  άλλων  και  την  τυχόν  ασκηθείσα παρέμβαση. Περαιτέρω, τυχόν Υπόμνημα της προσφεύγουσας και κατά τις κείμενες προαναφερόμενες διατάξεις, θα πρέπει να έχει κατατεθεί πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα εξέταση.