Διοικητική Δίκη (Δι.Δικ) Ευθύνη Δημοσίου για αποζημίωση λόγω παράνομων πράξεων κατά τη διαδικασία της διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη διοικητικής σύμβασης (Σημ. Μ.-Ωρ. Κουτσουπιά),

ΔΠρΑθ 8303/2020: Ευθύνη Δημοσίου για αποζημίωση κατ’ άρθ. 105 ΕισΝΑΚ.Έκταση ευθύνης. Την ίδια ευθύνη υπέχει το Δημόσιο και στην περίπτωση έκδοσης από τα όργανά του παράνομωνπράξεων κατά τη διαδικασία της διενέργειας διαγωνισμού γιατη σύναψη διοικητικής σύμβασης.

Ο παρανόμως αποκλεισθείς σε διαγωνισμό για σύναψη διοικητικής σύμβασης μπορεί ναζητήσει ως αποζημίωση ό,τι θα αποκέρδαινε από την κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσματος του διαγωνισμού,εφόσον αποδείξει τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ του παράνομου αποκλεισμού του και της ζημίας του εκ της μη υπέρ αυτού κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, δηλαδή εφόσον αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύμβαση, αν δεν είχε εμφιλοχωρήσει η παράβαση. Η αναζήτηση διαφυγόντος κέρδους δεν αποκλείεται εκ του ότι η αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου ανακύπτει σε διοικητικό στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
Η ευθύνη του Δημοσίου από το άρθ. 197-198 ΑΚ δεν αποκλείει την ευθύνη του κατά το άρθ. 105 ΕισΝΑΚ. Ο διάδικος φέρει το δικονομικό βάρος να αποδείξει τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται οι ισχυρισμοί του, διαφορετικά αυτοί απορρίπτονται ως αναπόδεικτοι.
Η προσκομιζόμενη μαρτυρική κατάθεση δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο, λόγω μη νόμιμης κλήτευσης τουεναγόμενου, κατ’ άρθ. 185 § 2 ΚΔΔ, αφού η επιδοθείσα σεαυτό κλήση δεν αναφέρει, ειδικώς, το θέμα της κατάθεσης. Το αίτημα της ενάγουσας περί απόδοσης σε αυτήν των δικαστικών εξόδων (δικηγορικές αμοιβές) στα οποία υποβλήθηκε για την άσκηση και υποστήριξη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΔΕφ, δεν είναι νόμιμο, δεδομένου ότι τα έξοδα αυτά επιδικάζονται από κάθε δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης που διεξάγεται ενώπιόν του, με βάση τις εφαρμοστέες σε κάθε περίπτωση δικονομικές διατάξεις, και δεν μπορούν να καταστούν
αντικείμενο αγωγής αποζημίωσης που συζητείται ενώπιον άλλου δικαστηρίου στο πλαίσιο διαφορετικής δίκης.