ΣτΕ Στ’ 444/2022

Με την υπ’ αριθμ. ΣτΕ 444/2022 του Στ’ Τμήματος κρίθηκε σχετικά με τις τροποποίησεις που επέφερε το άρθρο 138 του ν.4782/2021 στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016 ότι:

1. Όταν η σύμβαση διακρίνεται σε τμήματα, το ΣτΕ καθίσταται αρμόδιο μόνο για τα τμήματα της διακήρυξης άνω των 15.000.000€

2. Η συγχώνευση στο ίδιο δικόγραφο αίτησης αναστολής και ακύρωσης είναι νόμιμη

3. Για την άσκηση αίτησης αναστολής/ακύρωσης αρκεί το αναλογικό παράβολο του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

4. Οι προθεσμίες για την έκδοση προσωρινής διαταγής επί του αιτήματος αναστολής, την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως και τη δημοσίευση του διατακτικού της είναι ενδεικτικές

5. Οι προθεσμίες για την αίτηση αναστολής/ακύρωσης, την παρέμβαση, και την κοινοποίηση τους είναι νόμιμες

6. Η μη εμπρόθεσμη διαβίβαση των απόψεών της αναθέτουσας αρχής παρέχει δυνατότητα στο Δικαστήριο να θεωρήσει ότι συνομολογούνται οι λόγοι ακυρώσεως

7. Σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ, το Δικαστήριο δύναται να εξετάσει πρωτογενώς τα νομικής φύσης ζητήματα.

Η υπόθεση τέλος παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.