Διάκριση ένστασης – προσφυγής

-60.000 ευρώ. Ένσταση. Αν ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ασκείται ένσταση που εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων (γνωμοδοτικό όργανο) της αναθέτουσας αρχής και εκδίδεται απόφαση από το αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Είδη ενστάσεων

Οι ενστάσεις  με κριτήριο την προσβαλλόμενη πράξη διακρίνονται σε:

  • Ένσταση κατά της διακήρυξης ή όρου αυτής
  • Ένσταση κατά της  απόρριψης της προσφοράς του προσφεύγοντος
  • Ένσταση κατά της μη απόρριψης προσφοράς ανταγωνιστή
  • Ένσταση κατά της απόρριψης της προσφοράς προσφεύγοντος και μη απόρριψης της προσφοράς ανταγωνιστή
Διαβαστε Περισσοτερα >

Προυποθέσεις παραδεκτού της ενστάσεως

Για να είναι παραδεκτή η ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εξετάζεται:
i. η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής
ii. η καταβολή παραβόλου
iii. η εμπρόθεσμη άσκηση της
iv. η ύπαρξη έννομου συμφέροντος
v. προσβολή εκτελεστής πράξης της αναθέτουσας αρχής

Διαβαστε Περισσοτερα >

Προθεσμίες ενστάσεων

Η προθεσμία της ένστασης κατά απόφασης της αναθέτουσας αρχής  είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Η προθεσμία ένστασης κατά της διακήρυξης εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Παράβολο ενστάσεως

Καταβάλλεται  παράβολο 1%  επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης. Το ποσό υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
Πως υπολογίζεται.
Πως και από που εκδίδεται.
Πίνακας αυτόματου υπολογισμού

Διαβαστε Περισσοτερα >

Η διαδικασία στην αναθέτουσα αρχή

1. Απόφαση διοίκησης αναθέτουσας αρχής

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την προσβαλλόμενη απόφαση και την κοινοποιεί στους συμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Διαβαστε Περισσοτερα >