Μελέτες – Βιβλιογραφία

Αργυρώ Μαυρομμάτη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προσυμβατικός έλεγχος των Συμβάσεων Covid-19 από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του έργου των Θεόδωρου Πανάγου και Βασιλικής Σπηλιοπούλου για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Ασπασία Καλαφατάκη, Εφέτης Δ.Δ, Η αρχή της τυπικότητας στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κάμψη της από την αρχή της επιείκιας. Νομολογιακά δεδομένα Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση: «Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις», που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, στις 2-10-2021, www.ddikastes.gr

Δελλής Γ., Κροκίδας Γ., Πούγγουρας Π., Τσιρωνάς Α. Το νέο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων Νομική Βιβλιοθήκη 2021 https://www.nb.org/media/catalog/product/cache/ae84fb66244fc9efaabb1fedcb01bed1/d/h/dhm-symb_512x725.jpg

Κ. Καλλικάκη, “Ενοποίηση δικαιοδοσίας εκδίκασης διαφορών που αναφύονται στο στάδιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων” Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση: «Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις», που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, στις 2-10-2021, www.ddikastes.gr

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Δημόσιες Συμβάσεις
Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις, Πρακτικά Συνεδρίου 21-23 Νοεμβρίου 2019 Αθήνα,
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021

Θεόδωρου Κ. Πανάγου και Βασιλικής Ν. Σπηλιοπούλου, «Οι Δημόσιες Συμβάσεις μετά τον ν. 4782/2021» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ A.E. Θ. Πανάγος/Β. Σπηλιοπούλου/Ι. Μπαλτά..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Κ. Γκράτζιου,
Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ A.E.
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες
στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, 2021

Ντίνος Χρ. Ρόβλιας, Δικηγόρος, Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ (4782/2021) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

7o Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2020, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΝΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ, e-Book με τα τελικά άρθρα επί των εισηγήσεων.
Οι εισηγήσεις που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις:
Στυλιανός Μαυρίδης, Οι προϋποθέσεις προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
– Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου, Εφαρμογή του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 για την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ και των Διοικητικών Δικαστηρίων
– Απόστολος Ν. Σιαπέρας, Διαμόρφωση Οικονομικής Προσφοράς στις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών: η Προβληματική της συμπερίληψης ή μη της Παρακράτησης Φόρου
Αικατερίνη Μ. Τσιομπάνου, Η Εξέλιξη των Αναθέσεων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και οι Προϋποθέσεις Εξαίρεσής τους από το Ν. 4412/2016
Ελένη – Σπυριδούλα Αυγέρη, Το Ζήτημα του Εννόμου Συμφέροντος του Αποκλεισθέντος Διαγωνιζόμενου: η Πορεία της Μεταστροφής της Νομολογίας

Δέσποινα Γούπου, Qualex, Παρατηρήσεις στην ΣτΕ Ολ 1819/2020 – Η προστασία του ανταγωνισμού στους κόλπους των δημοσίων συμβάσεων

Μιχάλης Διαθεσόπουλος, Μέλος της ΑΕΠΠ : Οι τροποποιήσεις του νέου Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4782/2021) επί του συστήματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας

Μιχάλης Π. Σειραδάκης, Μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα και η τροποποίηση εκτελούμενης σύμβασηςλόγω απρόβλεπτων γεγονότων.

Ε.-Ε. Κουλουμπίνη, Η. Μάζος, Ι. Κίτσος, Ι. Βάγιας, Β. Γκέρτσος, Θ. Γναρδέλλη, B. Δαγαλάκη , Δ. Δαρέλλη, Χ. Ευαγγελίου, Χ. Ζάχου, Ε. Καλλιτσιώτη, Η. Καμπίτσης , Α. Καρακόιδας, Δ. Κοκοτσής , Ε. Κωνσταντάκου, Ν. Νικολάκης, Α. Μαυρομμάτη, Α. Παπαπαναγιώτου, Α. Παπασταμάτη, Δ. Πυργάκης, Α. Σακελλαρίου , Κ. Σκούρα, Α. Ταμαμίδης, «Δημόσιες Συμβάσεις – Ν. 4412/2016 – Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή» Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019. 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Ν 4412/2016

Μιχαήλ Οικονόμου, Μέλος ΑΕΠΠ Σταχυολόγηση των αποφάσεων της ΑΕΠΠ και της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ επί αυτών

Χρήστος Π. Δετσαρίδης, «Η προδικαστική προσφυγή στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2019. Χ. Δετσαρίδης, Η προδικαστική προσφυγή στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2019

LAWSPOT: Συμμετοχή offshore εταιρείας στη μετοχική σύνθεση υποψηφίου (ΝΣΚ) Παρουσίαση της υπ’ αριθμ. 132/2018 γνωμοδότησής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε ερωτήματα σχετικά τη συμμετοχή εξωχώριας (offshore) εταιρείας στη μετοχική σύνθεση υποψηφίου σε δημόσιο διαγωνισμό ανάθεσης έργου ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Μαρίνα Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας, Συμβάσεις δημοσίων έργων/διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. Σχέση συμβατή ή ασύμβατη;

Δημήτριος Γ. Ράικος, Ευαγγελία Γ. Βλάχου, Ευανθία Κ. Σαββίδη, «Δημόσιες Συμβάσεις – Ν. 4412/2016 – Ερμηνεία κατ’ άρθρο – Σχετικές διατάξεις – Νομολογία» Τόμος 1ος, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2018. Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016, τόμ. 1, 2018

Νικόλαος Μαρκόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ, Το έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος οικονομικού φορέα για την προσβολή πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων

Ιωάννης Δ. Κίτσος, «Η οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2016.  Ι. Κίτσος, Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, 2016

Αθανάσιος Τσιρωνάς Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ Η έκταση ελέγχου των πράξεων που προσβάλλονται με προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ

Δημήτριος Γ. Ράικος, «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων» 3η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2019. Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 3η έκδ., 2019

Σωτήριος Κυβέλος Δικηγόρος Δ.Ν  Η συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής στις αποφάσεις της ΑΕΠΠ και των δικαστηρίων κατά το προσυμβατκό στάδιο

Σωτήριος Κυβέλος Δικηγόρος Δ.Ν Η διοικητική και δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019.

Ευαγγελία Βλάχου Μέλος ΑΣΕΠ τ.Προϊσταμένη Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου της ΕΑΑΔΗΣΥ Η συμμετοχή τρίτου στην ανάθεση και εκτέλεση δημόσιας σύμβασης

Παναγιώτης Ε. Δέγλερης, «Οι δημόσιες συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη – Η προσωρινή δικαστική προστασία – Η θεμελίωση και η νομολογία του Δ.Ε.Ε.» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2019. Π. Δέγλερης, Οι δημόσιες συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη, τόμ. 1, 2019
Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος, «Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης – Μεγάλες αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2019. 
 
Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, 2019

Ιωάννης Λαμπρόπουλος Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. «Φωτογραφικοί όροι» στους διαγωνισμούς προμηθειών- Β. Διοικητικό κόστος και εργολαβικό όφελος στους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (υπό το προισχύσαν δίκαιο)