Επιτροπή Ανταγωνισμού: Οδηγός για τις αναθέτουσες αρχές “Ανίχνευση και πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε διαγωνισμούς προμηθειών”

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε οδηγό για τις αναθέτουσες αρχές για την ανίχνευση και πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε διαγωνισμούς προμηθειών.

Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο:
• να παρέχει μερικά χρήσιμα εργαλεία για την ανίχνευση παράνομων συμπαιγνιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες,
• να βοηθήσει τα στελέχη του δημοσίου που ασχολούνται με διαγωνισμούς προμηθειών να κατανοήσουν την αντι-
ανταγωνιστική συμπεριφορά ενός καρτέλ, καθώς και τις τεχνικές που αυτά εφαρμόζουν όταν στοχεύουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες,
• να βοηθήσει τα στελέχη του δημοσίου να κατανοήσουν τις αρμοδιότητες της ΕΑ για την αντιμετώπιση καρτελικών συμπράξεων και να αποφύγουν ενδεχόμενη ευθύνη τους σε περίπτωση διευκόλυνσης, ακόμα και μη ηθελημένα, τέτοιων πρακτικών ή μη έγκαιρης ενημέρωσης της ΕΑ,
• να ενημερώσει τα στελέχη του δημοσίου για το πλαίσιο κυρώσεων που δύναται να επιβληθούν για συμμετοχή σε καρτελική σύμπραξη, και
• να αναδείξει τις ειδικές διαδικασίες και τα τεχνολογικά εργαλεία που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη ανίχνευση των καρτέλ.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό εδώ