Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4912/2022 για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Με το Ν.4912/2022 συγκροτείται η Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), με συγχώνευση των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Ολόκληρο το κέιμενο του Νόμου μπορείτε να το δείτε εδώ.