ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
N.4412/2016

Νομικός οδηγός για τις δημόσιες συμβάσεις


Νομικές Πληροφορίες και Χρηστικές Οδηγίες
για οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς