Επιτροπή Ανταγωνισμού: Οδηγός για τις αναθέτουσες αρχές “Ανίχνευση και πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε διαγωνισμούς προμηθειών”

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε οδηγό για τις αναθέτουσες αρχές για την ανίχνευση και πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε διαγωνισμούς προμηθειών.

ΕΑΔΗΣΥ: Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Αρχή ως προς την επίδραση στις δημόσιες συμβάσεις της αύξησης των τιμών των αγαθών, καθώς και των προβλημάτων που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών από τον COVID-19, την ενεργειακή κρίση καθώς και την κρίση στην Ουκρανία, επισημαίνονται τα εξής

Η Παρέμβαση του Πρόεδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα “ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ”

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κ. Γεώργιος Καταπόδης, συμμετείχε στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα Ζητήματα και Πρόσφατες Εξελίξεις” που συνδιοργάνωσαν η Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, το Σάββατο […]

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου και Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ) και ο νομικός επενδυτικός οδηγός Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, την Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα Ζητήματα και Πρόσφατες Εξελίξεις”

Την 2.10.2021 έλαβε χώρα στην Τρίπολη επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα Ζητήματα και Πρόσφατες Εξελίξεις” Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, το Σάββατο 2 Οκτωβρίου […]

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Δημοσίευθηκε στο ΦΕΚ η με αριθμό 64233/9.6.2021 Απόφαση με θέμα “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ

ΕΑΑΔΗΣΥ : Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Η ΕΑΑΔΗΣΥ ως προς το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13535/19.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ) με θέμα, «∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας». Δείτε το έγγραφο της Αρχής εδώ

eΘέμις : Η επιτάχυνση των δημοσίων διαγωνισμών μέσα από 6 «ψηφιακές» μεταρρυθμίσεις

Στο άρθρο παρατίθενται αρχικά οι τρείς κυριότερες αλλαγές στη δημόσια διοίκηση που επηρέασαν κομβικά την ταχύτητα της προετοιμασίας διαγωνιστικών φακέλων των οικονομικών φορέων, καθώς και του συνολικού χρόνου της διαδικασίας, αξιολόγησης, συμμετοχής και κατακύρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.

ΕΑΑΔΗΣΥ Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/ 2016 και άλλες διατάξεις

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγείας” (Α’36), με τις διατάξεις του οποίου επέρχονται εκτεταμένες αλλαγές στις διατάξεις του ν. […]