Η Νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων

Τα βασικά νομοθετήματα των δημοσίων συμβάσεων είναι τα εξής:

Διαβαστε Περισσοτερα >

H Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αποτελεί το ανεξάρτητο  κεντρικό διοικητικό όργανο επίλυσης διαφορών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. είναι Ανεξάρτητη Αρχή και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ)

Η διαδικτυακή πύλη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ

Διαβαστε Περισσοτερα >

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ)

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) είναι Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) και έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την κεντρική διαχείριση της παροχής κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ)

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ),

Διαβαστε Περισσοτερα >

Πρόγραμμα Δι@ύγεια

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας,

Διαβαστε Περισσοτερα >

Το Δικαστήριο της Ε.Ε.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) συνιστά το δικαιοδοτικό όργανο της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ).

Διαβαστε Περισσοτερα >