Άρθρο στο site www.promitheies.gr

Δημοσιεύθηκε στο site www.promitheies.gr άρθρο μου με θέμα:
«Η προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ».

Στο άρθρο αυτό περιέχονται όλα όσα πρέπει να ξέρει ένας οικονομικός φορέας που πρόκειται να λάβει μέρος σε μια διαγωνιστική διαδικασία σχετικά με την προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νέου νόμου.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Είδη προδικαστικών προσφυγών

Οι προσφυγές με κριτήριο την προσβαλλόμενη πράξη και το περιεχόμενο διακρίνονται σε:

  • Προσφυγή με αίτημα την ακύρωση όρου ή ολόκληρης της διακήρυξης
  • Προσφυγή κατά της απόρριψης της προσφοράς του προσφεύγοντος
  • Προσφυγή κατά της μη απόρριψης προσφοράς ανταγωνιστή
Διαβαστε Περισσοτερα >

Προυποθέσεις παραδεκτού προδικαστικής προσφυγής

Για να είναι παραδεκτή η προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ εξετάζεται:
α. η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ
β. η χρήση του τυποποιημένου εντύπου

Διαβαστε Περισσοτερα >

Προθεσμίες προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ

Η προθεσμία της προσφυγής κατά της διακήρυξης είναι 10 ημέρες από την πλήρη πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Η προθεσμία της προσφυγής κατά απόφασης της αναθέτουσας αρχής είναι 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.

Πίνακες αυτόματου υπολογισμού προθεσμιών.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Παράβολο

Καταβάλλεται ειδικό ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης δέσμευσης ποσού 0,5%  επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ


Πως υπολογίζεται
Πως και από που εκδίδεται
Πίνακας αυτόματου υπολογισμού

Διαβαστε Περισσοτερα >

Η διαδικασία ενώπιον της ΑΕΠΠ

1. Απόφαση αναθέτουσας αρχής

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την προσβαλλόμενη απόφαση και την αναρτά στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται με αυτοματοποιημένο μήνυμα.

Διαβαστε Περισσοτερα >