ΣτΕ Στ’ 444/2022

Με την υπ’ αριθμ. ΣτΕ 444/2022 του Στ’ Τμήματος κρίθηκε σχετικά με τις τροποποίησεις που επέφερε το άρθρο 138 του ν.4782/2021 στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016 ότι:

1. Όταν η σύμβαση διακρίνεται σε τμήματα, το ΣτΕ καθίσταται αρμόδιο μόνο για τα τμήματα της διακήρυξης άνω των 15.000.000€

2. Η συγχώνευση στο ίδιο δικόγραφο αίτησης αναστολής και ακύρωσης είναι νόμιμη

Διαβαστε Περισσοτερα >

Διοικητική Δίκη (Δι.Δικ) Ευθύνη Δημοσίου για αποζημίωση λόγω παράνομων πράξεων κατά τη διαδικασία της διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη διοικητικής σύμβασης (Σημ. Μ.-Ωρ. Κουτσουπιά),

ΔΠρΑθ 8303/2020: Ευθύνη Δημοσίου για αποζημίωση κατ’ άρθ. 105 ΕισΝΑΚ.Έκταση ευθύνης. Την ίδια ευθύνη υπέχει το Δημόσιο και στην περίπτωση έκδοσης από τα όργανά του παράνομωνπράξεων κατά τη διαδικασία της διενέργειας διαγωνισμού γιατη σύναψη διοικητικής σύμβασης.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Προμήθεια προσφερομένων ειδών μέσω εμπορικού αντιπροσωπου

ΑΕΠΠ 503/2018 “…στην περίπτωση προμήθειας των προσφερόμενων ειδών μέσω εμπορικού αντιπροσώπου, που λειτουργεί ως διανομέας των προϊόντων του κατασκευαστικού οίκου, κρίσιμα στοιχεία αποτελούν

Διαβαστε Περισσοτερα >

ΔΕΕ απόφαση 24.3.2021 C 771/2019 έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος τρίτου

Αίτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή Αναστολών) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως

Προδικαστική παραπομπή – Σύναψη συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών – Οδηγία 92/13/ΕΟΚ – Διαδικασίες προσφυγής – Προσυμβατικό στάδιο – Αξιολόγηση των προσφορών – Απόρριψη τεχνικής προσφοράς και αποδοχή της προσφοράς του ανταγωνιστή – Αναστολή εκτέλεσης της πράξης αυτής – Έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος προσφέροντος να αμφισβητήσει το νομότυπο της προσφοράς του αναδόχου

Υπόθεση C-771/19

Έλλειψη έννομου συμφέροντος για προσβολή απόφασης με αίτημα την προσθήκη λόγων απορρίψεως συνδιαγωνιζόμενου

ΑΕΠΠ 1100/2019 “… η προσβαλλόμενη, τόσο κατά το μέρος που αναδεικνύει την προσφεύγουσα ως προσωρινή ανάδοχο όσο και κατά το μέρος που απορρίπτει την προσφορά του ως άνω συνδιαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, είναι επωφελής ως προς το διατακτικό της για την προσφεύγουσα και συνεπώς δεν δύναται παραδεκτώς να προσβληθεί από την τελευταία.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Η παράλειψη αποστολής απόψεων από την αναθέτουσα αρχή επιτρέπει τη συναγωγή τεκμηρίου αποδοχής των ισχυρισμών

ΑΕΠΠ 171/2020. Λόγω δε του ιδιαζόντως τεχνικού χαρακτήρα των  προσβαλλόμενων ειδικών τεχνικών προδιαγραφών και του γεγονότος ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προέβαλλε καμία αντίκρουση επί των ως άνω αιτιάσεων

Διαβαστε Περισσοτερα >

Μη νόμιμη η τροποποίηση της προσφοράς ακόμα και μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής

ΑΕΠΠ 1/2018 σκ.31. Επειδή περαιτέρω, μια προσφορά δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά την κατάθεσή της, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της αναθέτουσας αρχής είτε του προσφέροντος

Διαβαστε Περισσοτερα >

Παρέκταση της προθεσμίας προσφυγής αν η προθεσμία λήγει εξαιρετέα ημέρα

ΑΕΠΠ 403/2018 Αναλυτικότερα,  δεδομένης  της παρέκτασης της προθεσμίας για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα,

Διαβαστε Περισσοτερα >

Παράσταση της αναθέτουσας αρχής ως διαδίκου στην αίτηση αναστολής.

Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία διακρίνονται δύο περιπτώσεις: 
α. Αν με την απόφαση της ΑΕΠΠ απορρίπτεται η προδικαστική προσφυγή λογίζεται ως συμπροσβαλλόμενη και η απόφαση της αναθέτουσας αρχής και αυτή νομίμως παρίσταται στη δίκη.

Διαβαστε Περισσοτερα >