Έργα Προμήθειες Μελέτες

Ο ν.4412/2016 εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και σε μεικτές συμβάσεις.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Τα Στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.
Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκινάει με την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού

Διαβαστε Περισσοτερα >

Τα είδη των διαγωνιστικών διαδικασιών

Οι διαγωνισμοί  διακρίνονται :
με κριτήριο την ακολουθούμενη διαδικασία

  • σε ανοικτούς ή κλειστούς,
  • ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση,
  • ανταγωνιστικό διάλογο,
  • σύμπραξη καινοτομίας,
  • διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
  • δυναμικά συστήματα αγορών,
  • ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και κατάλογοι,
  • συμφωνίες πλαίσιο
Διαβαστε Περισσοτερα >

Πιστοποιητικά από το δικαστήριο

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4. του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Διαβαστε Περισσοτερα >

‘Εντυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ

Το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ), αποτελεί πρότυπο έγγραφο με δεσμευτική ισχύ,

Διαβαστε Περισσοτερα >

Ψηφιακή – ηλεκτρονική υπογραφή

Για τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς οι οικονομικοί φορείς πρέπει να  κατέχουν Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά (ψηφιακή ή ηλεκτρονική υπογραφή)

Διαβαστε Περισσοτερα >

Εγγυητικές επιστολές

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 και 2 του νόμου 4412/2016, τα είδη των εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές είναι τα ακόλουθα:

Designed by Freepik
Διαβαστε Περισσοτερα >

Έγγραφα

Στους δημόσιους διαγωνισμούς σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων ισχύουν τα εξής :

Διαβαστε Περισσοτερα >