7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)

Από την Τρίτη 30 Ιουνίου 10.00-22.00 έως την Τετάρτη 1 Ιουλίου (09.00-21.00) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω zoomwebinar το 7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΕΔ. Την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου στο πρόγραμμα περιέχονται δύο συνεδρίες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις: Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων 109.00-10.15 Ζ ́Συνεδρία Πρόεδρος: Απόστολος Γέροντας, Καθηγητής Δημοσίου […]

ΓΝΩΜΗ Α18/2020 ΕΑΑΔΗΣΥ

ΓΝΩΜΗ Α18/2020 ΕΑΑΔΗΣΥ Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,  γνωμοδοτεί με την επιφύλαξη παρατηρήσεων, ιδίως ως προς το ζήτημα της συμβατότητας του άρθρου 56 με το ενωσιακό δίκαιο, επισημαίνοντας επιπλέον, ότι, τυχόν καταχρηστική εφαρμογή της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, δύναται να οδηγήσει σε καταστρατήγηση των γενικών αρχών της ΣΛΕΕ (αρχές της διαφάνειας, […]

Κυβερνητική επιτροπή δημοσίων συμβάσεων

Συστήθηκε Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων με έργο  τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. ΦΕΚ A’ 91/03.05.2020.

Η cosmoONE προσφέρει δωρεάν την υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών σε Νοσοκομεία, Δήμους και Περιφέρειες

Την υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών, sourceONE, προσφέρει δωρεάν για τρεις μήνες η cosmoONE, στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας μας. Με την πρωτοβουλία αυτή, η εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ διευκολύνει Νοσοκομεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση να καλύψουν ψηφιακά τις αυξημένες ανάγκες των προμηθειών τους, κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η προσφορά […]

Σεμινάριο Νομική Βιβλιοθήκη: Δημόσιες Συμβάσεις και Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών

Εισηγητής: Μ. Σειραδάκης, Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), LL.M, Μ.Δ.Ε. Δημόσιες Συμβάσεις και Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, Επίκαιρα ζητήματα κατά το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις

To Συνέδριο αυτό διοργανώνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με τη συμμετοχή της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (Ε.Δ.Δ.). Έχει ως κεντρικά ζητήματα την περαιτέρω εμβάθυνση στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και στους προβληματισμούς εφαρμογής των σχετικών οδηγιών 2014/24 και 2014/25, όπως έχουν μεταφερθεί στην εθνική έννομη τάξη με το ν.4412/2016. Περισσότερες πληροφορίες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΣΑ

«Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Πρόεδρος: Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Eπικρατείας Ομιλητές: Χρήστος Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος: «Η ενδικοφανής διαδικασία του ν. 4412/2016 κατά το στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και η οδηγία 2007/66/ΕΚ» Εμμανουέλα Σωτηροπούλου, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Μέλος ΑΕΠΠ/Νικόλαος Σαββίδης, ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου, Μέλος ΑΕΠΠ: «Νομικά ζητήματα μέσα […]