ΕΑΑΔΗΣΥ: Δημοσίευση του ν. 4782/2021 – Αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 36/09.03.2021) ο ν. 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”.

ΕΑΑΔΗΣΥ: Πρόταση για τη νέα Εθνική Στρατηγική δημοσίων συμβάσεων (2021-2025)

H Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ασκώντας μία από τις βασικές και κρίσιμες αρμοδιότητές της, ολοκλήρωσε την Πρότασή της για τη Νέα Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων για την περίοδο 2021-2025, με το εγκεκριμένο από το Συμβούλιο της Αρχής Σχέδιο Δράσης ως Παράρτημα αυτής.

?ΕΑΑΔΗΣΥ έκδοση γνώμης της Αρχής σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την υπ’ αριθ. Α45/2020 Γνώμη της, σύμφωνα με την αρμοδιότητά της κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ (αα) του ν. 4013/2011, επί του σχεδίου νόμου «για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας […]

ΕΑΑΔΗΣΥ Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid 19

Με το με αριθμό 322/13.1.2021 έγγραφο η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ενημερώνει για την παράταση ισχύος των εξαιρετικών ρυθμίσεων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου  που σχετίζονται με τον κορωνοιό. Στο έγγραφο έχουν συγκεντρωθεί όλες οι κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις που αφορούν τις Δημόσιες Συμβάσεις, θεσπίστηκαν μέσω των ΠΝΠ το 2020 λόγω πανδημίας και συνεχίζουν να ισχύουν .

Δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας σε προγενέστερη ημερομηνία

Μια σημαντική και καινοτόμο απόφαση, που διορθώνει μια στρέβλωση του παρελθόντος, υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Η απόφαση προβλέπει ότι, ειδικά για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ζητά ενημερότητα για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο και μέχρι τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης. Προϋπόθεση […]

Το νέο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Δόθηκε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση τουυφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ (L94/65) και 2014/25/ΕΕ (L 94/243) καθώς και των ν. 3433/2006 (Α΄ 20),3883/2010 (Α΄ 167) και 3978/2011 (Α ‘ 137) που ρυθμίζουν […]

Ο Νόμος 4412/2016 Και Τα Προβλήματα Του

Η διαΝΕΟσις ανάθεσε σε τετραμελή ομάδα ειδικών, αποτελούμενης από τους Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλο, Σπύρο Βλαχόπουλο, Λεωνίδα Φιλόπουλο και, Γιώργο Θ. Ζώη, να μελετήσουν και να καταγράψουν τα προβλήματα της διαδικασίας ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από το κράτος, και να καταλήξουν σε μια σειρά από προτάσεις για τις αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες. Εδώ δημοσιεύεται μια εκτενής μελέτη που […]

Video: How is your city using procurement to make public spend matter? [Greek Subtitles]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

Αναρτήθηκαν στους συνδέσμους που ακολουθούν έγγραφα (newsletters) σχετικά με Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες ή/και ΚΗΜΔΗΣ & Οδηγίες Ορθής Υποβολής Προσφορών. Παρακαλούμε όλους τους χρήστες των Οικονομικών Φορέων, των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες και του ΚΗΜΔΗΣ να λάβουν γνώση των αναφερομένων. Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για τη […]