Υπόμνημα προσφεύγοντος στην ΑΕΠΠ προς αντίκρουση της παρέμβασης

ΑΕΠΠ 852/2019 Επειδή, περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016, συνάγεται σαφώς ότι ο προσφεύγων δύναται να καταθέσει σχετικό Υπόμνημά του επί των απόψεων της αναθέτουσας αρχής

Διαβαστε Περισσοτερα >

Έννομο συμφέρον προσφεύγοντος

ΑΕΠΠ 568/2020 Επειδή, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο και ατομικό/προσωπικό, υπό την έννοια ότι πρέπει να αφορά στον ενδιαφερόμενο προσωπικά και όχι ένα γενικό κύκλο προσώπων.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Επίκληση άμεσης βλάβης στην αίτηση αναστολής

Επ. Αναστολών ΣτΕ, πρότυπη δίκη 352/2018.
Επειδή, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων των άρθρων 346 (παρ. 1 και 2), 360 (παρ. 1) και 372 (παρ. 1) του ν. 4412/2016, εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ασκήσει προδικαστική προσφυγή και,

Διαβαστε Περισσοτερα >

Μετάφραση από δικηγόρο βεβαίωση επαρκούς γνώσης

Διοικ. Εφ. Αθηνών 994/2020 : Η βεβαίωση της επαρκούς γνώσης από το μεταφράσαντα δικηγόρο της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε ένα ξενόγλωσσο έγγραφο δεν χρειάζεται να είναι ως προς αυτό το στοιχείο πανηγυρική.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Μη νόμιμη η διαδικασία αν έχει παραβιασθεί ουσιώδης όρος της διακήρυξης

ΑΕΠΠ 1034/2019  Επειδή, κατά τα παγίως  γενόμενα  δεκτά  από τη  νομολογία,  η Διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό και δεσμεύει

Διαβαστε Περισσοτερα >

Το παραδεκτό συνέχεται με την κατάθεση και την καταβολή παραβόλου και όχι την προσκόμιση αποδείξεων

ΑΕΠΠ 630/2019  Συνεπώς  είναι  απορριπτέοι  ως  αβάσιμοι  οι ισχυρισμοί της δεύτερης παρεμβαίνουσας και της αναθέτουσας αρχής περί εκπροθέσμου πληρωμής του παραβόλου,

Διαβαστε Περισσοτερα >

Μη νόμιμη τροποποίηση σύμβασης

ΕλΣυν, 1879/2019 Απόφαση του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης, Μη νομίμως ανατίθενται υπηρεσίες με τροποποίηση της αρχικής σύμβασης (άρθρο 132 § 1β ν. 4412/2016), οι οποίες προδήλως δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.

Έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος τρίτου – προδικαστικά ερωτήματα

Ολομέλεια Επ.Αναστ. Σ.τ.Ε. 235/2019 Περίληψη αποφάσεως με την οποία υποβάλλονται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδικαστικά ερωτήματα αναφορικά με το έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος

Διαβαστε Περισσοτερα >

Ακύρωση όρου και ολόκληρης της διακήρυξης

ΑΕΠΠ 171/2020 Επίσης, ενόψει των αρχών της ίσης μεταχείρισης των προμηθευτών και της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δημόσιας προμήθειας, σε περίπτωση ακύρωσης μίας ή περισσότερων διατάξεων της Διακήρυξης

Διαβαστε Περισσοτερα >